Een van de prioriteiten van een gezonde regio in Zoetermeer is de acute zorg. Het doel is de acute zorg in Zoetermeer in de toekomst voor alle inwoners toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. In de regio zijn al verschillende initiatieven in gang gezet. De projectgroepen rondom de Juiste Zorg op de Juiste Plek (ZOJP) hebben daar de afgelopen twee jaar keihard aan gewerkt. Wat gebeurt er binnen Zoetermeer allemaal op het gebied van acute zorg?

Met man en macht werken we aan de acute COVID-19-zorg in de regio Zoetermeer. “Op bestuurlijk niveau stemmen we die zorg af met het LangeLand Ziekenhuis, de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), de gemeente Zoetermeer, revalidatieorganisatie Basalt en ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis,” vertelt Joyce Weijs, lijnmanager in het LangeLand Ziekenhuis. “We kennen elkaar goed in de regio en dat merk je bij het organiseren van de zorg rondom COVID-19-patiënten. Voor kwetsbare ouderen hebben we tijdens de eerste golf snel geschakeld tussen het LangeLand Ziekenhuis, Zorgpension en Buurtzorgpension. Zo konden we oudere inwoners met COVID-19 meteen de juiste zorg op de juiste plek bieden.” Ook in de tweede en derde golf zijn de lijntjes kort binnen de centrale crisisteams in de regio. Weijs: “Als er een knelpunt is, bijvoorbeeld in de instroom of doorstroom van COVID-19-patiënten dan zitten we als subregio Zoetermeer snel bij elkaar om gezamenlijk te kijken hoe we dat kunnen oplossen en wat we voor elkaar kunnen betekenen. We zijn echt een team in de regio; dat merk je aan alles.”

Integrale spoedzorgketen
Die cultuur van samenwerken wil Zoetermeer 2025 gebruiken om de acute zorg ook na COVID-19 te verbeteren: de (her)instroom in acute zorg voorkomen, de doorstroom én de uitstroom verbeteren. “De acute zorg in Zoetermeer kent nu verschillende onderdelen die georganiseerd zijn vanuit verschillende organisaties met verschillende financieringsvormen,” licht Heleen van Nispen toe. Van Nispen is programmadirecteur Zoetermeer 2025 en directeur Gezondheidsregio Zoetermeer. “In het samenwerken aan passende zorg is de toekomst nú. We willen de acute zorg in Zoetermeer efficiënter organiseren en beter inregelen, waarbij deze niet langer per zorgsoort of aanbieder wordt aangeboden, maar integraal door diverse professionals. Het einddoel voor 2025 is om de spoedzorg vanuit één integrale keten te organiseren met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners. Onderdeel van die keten zijn de huidige huisartsenpost (HAP), de spoedeisende hulp (SEH), het Regionaal Expertisecentrum voor Ouderen (REO), de acute geestelijke gezondheidszorg (ggz), de acute zorg in de wijk en thuis,” zegt Van Nispen. “Uiteraard ligt deze in lijn met de landelijke houtkoolschets acute zorg en de profielontwikkeling van het LangeLand Ziekenhuis.”

Gezamenlijke visie op acute zorg
Om daar te komen, zijn er verschillende stappen nodig. Een eerste is de vertaling van de visie voor Zoetermeer naar de acute zorg. Op dit moment wordt een regionale visie op acute zorg ontwikkeld door zorgprofessionals en bestuurders. Adviesbureau KPMG begeleidt hen daarbij. Samen brengen zij, onderbouwd met cijfers, de huidige situatie in kaart en krijgen ze inzicht in wat de opgave voor de toekomst wordt. Op basis daarvan wordt de toekomstvisie opgesteld met daarin de doelen, doelgroepen, scope, zorgvolume en welke interventies nodig zijn om daar te komen. Van Nispen: “De visie wordt de nieuwe paraplu waar we alle interventies onder samenbrengen. Preventie, integrale samenwerking en digitalisering zijn sleutelbegrippen. De verwachting is dat de visie op acute zorg eind mei in concept gereed is. Voor kwetsbare ouderen zijn al een aantal concrete interventies in gang gezet. Dat gaat ook stapsgewijs voor andere doelgroepen gebeuren, zoals patiënten met psychische problematiek, patiënten met multimorbiditeit, zwangeren, jeugd en patiënten met een eenvoudige acute hulpvraag.”

Intensivering samenwerking HAP en SEH
De Huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH) van Zoetermeer intensiveren de samenwerking in 2021. Om samen de toekomstige, toenemende acute zorgvraag aan te kunnen slaan zij de handen ineen. Deze ontwikkeling is een verantwoordelijkheid van het LangeLand Ziekenhuis en de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). De SEH en HAP werken op dit moment de plannen tot de integratie uit. Onderdeel is een verbouwing om onder andere een gezamenlijke balie te realiseren. “Inwoners kunnen bij de geïntegreerde HAP-SEH terecht voor acute en subacute zorgvragen. Na (telefonische) triage door een triagist of SEH-verpleegkundige verwijzen we de patiënt naar óf de HAP óf SEH,” vertelt Jantine Verheij, manager HAP en projectleider van de integratie namens de SGZ. “Inwoners met een huisarts-indicatie komen terecht bij een huisarts. En inwoners met een SEH-indicatie worden gezien op de SEH. Achter de schermen blijft er een scheiding tussen de verschillende functies en organisaties, maar voor de patiënt wordt het makkelijker omdat de organisaties meer gezamenlijk optreden.”
Door deze intensieve manier van samenwerken zijn de lijnen kort tussen de verschillende zorgverleners die binnen de spoedzorgketen werken. “Men weet elkaar snel en laagdrempelig te vinden. Dat komt de kwaliteit van zorg aan de patiënt ten goede en is uiteindelijk wat we allemaal willen.”

Herinrichting spoedzorgketen (kwetsbare) ouderen
“Ook zijn we bezig de spoedzorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren,” vertelt Roos Mesman, kwartiermaker acute zorg vanuit Zoetermeer 2025. “We streven ernaar om de (her)instroom van (kwetsbare) ouderen in de spoedzorgketen af te remmen en de doorstroom en uitstroom beter en efficiënter te organiseren. Hierdoor voorkomen we onnodige SEH-bezoeken en ziekenhuisopnames en ontvangen (kwetsbare) ouderen direct de juiste zorg op de juist plek. 15 februari 2021 zijn we gestart met de REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen) en 15 maart met het Centraal Coördinatiepunt. De eerste ervaringen zijn positief. Op basis van evaluaties en het monitoren van verschillende indicatoren worden deze interventies de komende maanden steeds verder verbeterd en uitgebreid.”