Handen ineen

De toenemende vraag naar zorg, de bijkomende complexiteit, de krapte op de arbeidsmarkt en het oplopende verzuim zijn dagelijks voelbaar en baren zorgen in de regio. De oplossing ligt in het beter samenwerken, tussen de organisaties in de wijkverpleging, maar ook tussen zorgorganisaties in de keten. Daarom slaan we in Zoetermeer de handen ineen om met alle thuiszorgaanbieders in de regio met elkaar kennis te maken en een start te maken om de samenwerking en onderlinge afstemming met elkaar te onderzoeken.

Daarbij willen we ook regionaal invulling geven aan de landelijke leidraad ‘Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’. In dit document hebben ActiZ, PFN, het Ministerie van VWS, de VNG, V&VN, Zorgthuisnl en ZN de afgelopen twee jaar afspraken gemaakt om versneld tot een toekomstbestendige wijkverpleging te komen.

Uiteindelijk hopen we samen een antwoord te vinden op vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat de wijkverpleegkundige zorg herkenbaar en aanspreekbaar is voor cliënten, huisartsen en andere zorgverleners? Hoe kunnen we de beschikbare capaciteit inzichtelijk krijgen om de druk op de wijkverpleging terug te brengen? En welke samenwerkings- en afstemmingsmogelijkheden kunnen we hiervoor verder onderzoeken?

Op 20 januari vond deze eerste kennismaking plaats waar de grote meerderheid van de thuiszorgaanbieders in Zoetermeer bij aanwezig was. Tijdens de bijeenkomst zijn de grootste gezamenlijke knelpunten in kaart gebracht die met samenwerking beter aangepakt en opgelost kunnen worden. Met stip bovenaan staat het probleem van beschikbaar personeel. Onder andere door een hoog ziekteverzuim, personeelsverloop en beperkte toestroom van nieuwe krachten is de uitdaging om de toenemende zorgvraag te beantwoorden en kwalitatief goede zorg te blijven bieden erg groot. Samen optrekken in het vergroten van de aantrekkelijkheid van deze sector, regionaal  capaciteitsmanagement en meer samenwerking om complexe hulpvragen in te vullen en het samen sneller opschalen van preventieactiviteiten, innovatie en digitalisering zijn als belangrijke kansen genoemd. Het hoe is iets wat de thuiszorgorganisaties in vervolgbijeenkomsten gaan onderzoeken en bespreken. Maar het begint bij elkaar kennen en inzicht en overzicht van ieders capaciteit, kennis en expertise. Deze mooie eerste stap is gezet. Wordt samenwerken het nieuwe concurreren? Meer dan 25 thuiszorgorganisaties namen donderdag 20 januari deel aan de eerste bijeenkomst om de wijkverpleging in Zoetermeer nog meer herkenbaar en aanspreekbaar te maken. “Het was een geslaagde aftrap,” zegt Susan Veenhoff directeur Vierstroom Zorg Thuis. “We zijn met elkaar aan de slag gegaan rondom de uitdagingen en kansen die er liggen in de thuiszorg in Zoetermeer. Een mooie eerste stap voor een succesvolle verdere samenwerking het komende jaar.”