In het jaar 2021 is een stevige basis gelegd voor de regionale samenwerking die nodig is om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg en welzijn in Zoetermeer in de toekomst te garanderen. Hoewel alles met elkaar samenhangt is het van belang om prioriteiten te stellen. Het jaar 2021 stond in het teken van de ontwikkeling en verbeteringen in de acute zorg en de Gezondheidsverkeerstoren. In 2022 gaan we extra aandacht besteden aan de chronische zorg en preventie. Dit betekent dat de acute zorg in hetzelfde tempo door ontwikkelt, maar volgend jaar meer focus komt te liggen op preventie en het voorkomen, verplaatsen en vervangen van chronische zorg.

Kick-off jaar van de chronische zorg en preventie
De aftrap wordt op woensdag 23 maart gedaan tijdens het kick-off event van de chronische zorg en preventie. Deze werkconferentie staat in het teken van de visie en doelen van de chronische zorg, de vertaling hiervan naar de praktijk, de start van de community up-aanpak van preventie en inspirerende voorbeelden van binnen en buiten de regio. Inspireren, leren en samen met alle betrokken zorg- en welzijn organisaties en professionals bouwen aan een gezonde regio. De output van de conferentie worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de actielijnen en projecten.

Preventie
Met de steun van de Nederlandse overheid is de Preventiecoalitie nu ook daadwerkelijk van start gegaan. Verschillende organisaties in Zoetermeer gaan samenwerken in een Preventiecoalitie om samen met inwoners te werken aan een gezonder leven en een gezonde omgeving. De regionale preventieaanpak wordt volgens de ‘community up’ benadering verder ontwikkeld. Dat betekent dat de expertise van zowel inwoners als professionals wordt ingezet om in co-creatie de projecten onder de Preventiecoalitie aan te pakken. Niet alleen in het kader van de Preventiecoalitie, maar door het gehele programma heen zal de ontwikkeling van de aanpak inwonerparticipatie de aandacht krijgen. Verder zet de Preventiecoalitie zich in om succesvolle initiatieven uit de wijk zichtbaar te maken en met elkaar te verbinden. De uitvoering van deze regionale aanpak en integrale samenwerking begint in de wijk Meerzicht.

Chronische zorg
De komende maanden ligt de focus op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van de chronische zorg van ontwerp, waar samen met verschillende professionals op de heidagen op 5/6 oktober en 13 januari aan gewerkt is, naar concrete acties en resultaten te vertalen.

Acute zorg
De acute zorg ontwikkelt zich in 2022 op eenzelfde tempo door als in 2022. De positionering van het Centraal Coördinatiepunt wordt verder geoptimaliseerd, de doelen en projecten voor de acute GGZ worden vastgesteld en er wordt een start gemaakt met de multifunctionele bedden. Daarnaast lopen de REO-bedden en start het eerstelijns diagnostisch zorgpad in de loop van het jaar. Bij dit zorgpad voor (kwetsbare) ouderen binnen het nieuwe Centrum voor Acute Zorg kan de huisarts als hoofdbehandelaar een patiënt naar een verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde verwijzen. Zij zorgt ervoor dat kwetsbare ouderen met ongedifferentieerde, acute klachten snel gediagnosticeerd worden en de best passende (vervolg)zorg krijgen.

ICT & Digitalisering
Het actualiseren van de regionale ICT-visie, het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van een deelprogramma met aanvullende projectenkalender staat hoog op de agenda. Dit begint met het uitvoeren van een quickscan ICT en infrastructuur en applicatielandschap. Andere projecten die het komende jaar de aandacht vragen zijn de doorontwikkeling van de PGO, de verdere ontwikkeling e-health, de uitvoering van het subsidieprogramma e-overdracht en de opschaling van het meedenkconsult.

Gezondheidsverkeerstoren en capaciteitsmanagement
Waar het afgelopen jaar al de eerste stappen zijn gezet in de ontwikkeling van de Gezondheidsverkeerstoren, staat deze ook in 2022 hoog op de prioriteitenlijst. Actueel inzicht (real time) in de capaciteit van bedden en wijkverpleging binnen de regio moet eind 2022 gereed zijn. Verder zorgt de Gezondheidsverkeerstoren voor inzicht en verdieping op de wijkprofielen voor de preventiecoalitie en worden de projecten van de REO-bedden en het Eerstelijns Diagnostisch Zorgpad gemonitord.