Geriatrische zorgprofessionals en verwijzers zoeken naar nieuwe vormen van samenwerken binnen het project MGZ-Plus.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zoals de arbeidsmarktproblematiek en de dubbele vergrijzing.met daarnaast de huidige scheidslijnen van bekostiging en verantwoordelijkheden, maken dat we ook in Zoetermeer kwetsbare ouderen niet altijd die medisch generalistische zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. We moeten zoeken naar oplossingen in een andere wijze van samenwerken binnen de regio Zoetermeer. De opdracht van Zoetermeer2025 luidt het ontwikkelen van een visie en organisatie van toekomstbestendige 24/7 beschikbare geriatrische expertise voor patiënten/cliënten. Ongeacht de locatie van verblijf, de wijze van verzekerd zijn en tijdstip van zorgbehoefte.

De ‘gap’ tussen zorgvraag en zorgaanbod

De inzet van geriatrische expertise is nodig bij (hoog)complexe zorgvragen. Zeker waar het de doelgroep kwetsbare ouderen betreft is de ‘gap’ tussen zorgvraag en zorgaanbod voor wat betreft somatische en psychogeriatrische expertise in Zoetermeer dagelijks groot en urgent voelbaar. Niet alleen in de VVT, maar ook in de eerste lijn, de acute zorg (inclusief ANW) en de GGZ. Optimalisering van deze zorg per discipline kan de kloof niet overbruggen; anders samenwerken is noodzakelijk. Hier zet Zoetermeer2025 zich voor in.

Hoe gaan we samenwerken? 

Op drie niveaus moeten deze nieuwe vormen van samenwerking antwoord en wel richting geven:

Landelijk niveau: het betreft o.a. vraagstukken van de positionering van WLZ–behandeling, de schotten in regelgeving, onvoldoende dekkende prestaties, de samenwerking in kleinschalige woonvoorzieningen en extramuralisering van de GRZ;

Regionaal niveau: de krapte van geriatrische expertise, als ook de groei van het aantal ZZP–ers ten opzichte van professionals in loondienst, noodzaak beschikbaarheid geriatrische expertise buiten de traditionele domeinen en gevestigde belangen, en pilots in de (semi) acute ouderenzorg die in samenhang doorontwikkeling vergen;

Operationeel niveau: te vaak ervaren ouderen, mantelzorgers, verwijzers en geriatrische professionals dat er veel tijd verloren gaat met het bieden van passende ondersteuning. Ouderen vallen tussen wal en schip, verwijzers ervaren het kastje naar de muur gevoel en professionals voelen zich genoodzaakt om de grenzen van het eigen domein strikt af te bakenen. Inspanningen tot vernieuwing voltrekken zich nog te veel af binnen domeinen, terwijl de winst met name te halen is door middel van een andere wijze van samenwerking tussen de domeinen.

Het project MGZ-Plus maakt deel uit van het door VWS geïnitieerde en gesubsidieerde landelijke project ‘MGZ in de regio’. Op basis hiervan wordt het project MGZ-Plus in Zoetermeer ondersteund door zowel een strategisch en implementatieadviseur van Vilans.