Projecten

Zorg op Afstand

Chronische Zorg

Met de groeiende uitdagingen van chronische aandoeningen, zoals Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), in Zoetermeer, is er noodzaak ontstaan om het zorglandschap te verbeteren. Dit project richt zich op het herontwerpen en optimaliseren van chronische zorg, met behulp van digitale oplossingen en een netwerkzorgbenadering. 

Mentale Gezondheid en GGZ

Mentale Gezondheid en GGZ

De actielijn Mentale Gezondheid en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) richt zich op de mentale gezondheid van inwoners van Zoetermeer. Als onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zetten we, binnen het programma Zoetermeer 2025, ons in voor het versterken van de mentale gezondheid en voor toegankelijkheid van passende GGZ in onze stad.

Aanmeldportaal Wijkverpleging RTP

Acute Zorg

Een uitdaging van het Regionaal Transferpunt is het actueel houden van de informatie over de beschikbare capaciteit van wijkverpleging. Een overzicht van beschikbare capaciteit zal administratieve lasten voor wijkverplegingsorganisaties verminderen, waardoor de zorgcoördinatie efficiënter wordt.  In deze fase van het project wordt gestart met het vooronderzoek naar de wensen, eisen en mogelijkheden. Dit levert uiteindelijk een advies op met een implementatieplan voor verdere ontwikkeling van de plannen.

Preventie

Samen ZoeterMEER Gezond is de nieuwe campagnenaam voor een gezond Zoetermeer. Ben jij bewust bezig met je gezondheid? Stel je jezelf wel eens de vraag hoe Zoetermeer eruit zou zien als we hier met elkaar meer aandacht aan besteden? Een Samen ZoeterMEER Gezond dat is het streven van Gemeente Zoetermeer, Zoetermeer 2025 en alle aangesloten partners.

Positieve Gezondheid opent de deur naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg van hoge kwaliteit blijft? Wat kunnen we doen om de stijgende zorgkosten te beheersen? En hoe houden we onze wijken en werkplekken gezond?

Regionaal Transferpunt

Acute Zorg

Verwijzers in Zoetermeer kunnen één telefoonnummer bellen als zij een ongepland tijdelijk verblijf of thuiszorg voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben: het Regionaal Transferpunt.

Samen Goud

Inwonerparticipatie

Samen Goud is een dialooggroep van inwoners en professionals die samen een werkagenda opstellen om vitaal ouder te worden.

Multifunctioneel Beddenhuis

Acute Zorg

De multifunctionele bedden zijn er voor (kwetsbare) ouderen in Zoetermeer die een tijdelijk (niet-medisch) zorgprobleem hebben en een bed nodig hebben. Zij dreigen tussen wal en schip te vallen omdat er op dat moment geen opnameplek voor hen beschikbaar is. Het opzetten van multifunctionele bedden helpt om alle (kwetsbare) ouderen in Zoetermeer de gewenste ondersteuning en juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment te geven

Preventie

Preventie

Een goede gezondheid is belangrijk. Gezond leven kan verschillende ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten voorkomen. Maar een gezonde leefstijl is niet altijd gemakkelijk. In Zoetermeer gaan verschillende organisaties samenwerken om samen met inwoners te werken aan een gezonder en gelukkiger leven en een gezonde omgeving.

Gezondheidsverkeerstoren

Gezondheidsverkeerstoren

De Gezondheidsverkeerstoren wordt hét digitale verzamelpunt van data rondom zorg en welzijn voor de regio Zoetermeer. De Gezondheidsverkeerstoren biedt beleidsmakers, zorg- en hulpverleners in Zoetermeer inzicht in de ontwikkelingen in de regio. Daarnaast brengt het de effecten van de acties en ingezette veranderingen van Zoetermeer 2025 in beeld.

MESO pilot: nieuwe vorm ouderenzorg

Overig

Vanuit gezondheidscentrum Seghwaert in Zoetermeer loopt een landelijke pilot met een nieuwe zorgvorm voor ouderen. In de MESO pilot krijgen kwetsbare ouderen extra ondersteuning om langer thuis te blijven wonen. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde en is een aanvulling op de huisartsenpraktijk.

Centrum Acute Zorg

Acute zorg

Om de spoedzorg in de regio Zoetermeer te verbeteren en te waarborgen, werken we, samen met de regiopartners en het Haga Ziekenhuis, aan het Centrum Acute Zorg (CAZ). Het CAZ, wordt hét centrum waar inwoners van Zoetermeer met een acute zorgvraag terecht kunnen via één fysieke toegang, met één telefoonnummer en één digitale toegang. Het CAZ omvat niet alleen de oude Huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH) maar is veel breder dan dat.

Advance Care Planning (ACP)

Chronische zorg

Advance Care Planning (ACP) bouwt een brug tussen wat mensen nu willen en kunnen beslissen en het moment dat anderen voor hen moeten beslissen. ACP is een proactief proces van gesprekken tussen zorgverlener, patiënt en naasten, waarbij wordt gekeken naar passende zorg en behandeling in verschillende scenario’s, gebaseerd op de waarden en opvattingen van de patiënt (kwaliteit van leven, behandelwensen en behandelgrenzen). ACP wordt niet alleen toegepast in de palliatieve fase, maar ook bij chronische aandoeningen.

MGZ+

Geriatrische zorgprofessionals en verwijzers zoeken naar nieuwe vormen van samenwerken binnen het project MGZ-Plus.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zoals de arbeidsmarktproblematiek en de dubbele vergrijzing, met daarnaast de huidige scheidslijnen van bekostiging en verantwoordelijkheden, maken dat we ook in Zoetermeer kwetsbare ouderen niet altijd die medisch generalistische zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. We moeten zoeken naar oplossingen in een andere wijze van samenwerken binnen de regio Zoetermeer. De opdracht van Zoetermeer2025 luidt het ontwikkelen van een visie en organisatie van toekomstbestendige 24/7 beschikbare geriatrische expertise voor patiënten/cliënten. Ongeacht de locatie van verblijf, de wijze van verzekerd zijn en tijdstip van zorgbehoefte.

Inwonerparticipatie

Overig

Wij zijn er van overtuigd dat de inwoners van Zoetermeer enorm veel potentie hebben en willen graag samen met hen onderzoeken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen benutten. Hiervoor gaan we samen met zowel de inwoners als de professionals van zorg en welzijn het gesprek aan over gezondheidsthema’s die voor hen belangrijk zijn, zoals spoedzorg, geboortezorg en chronische zorg. Ons doel is om hiermee de inwoners te versterken in hun kwaliteit van leven en de zorg te verlichten.

GGZ Overlegtafel

Mentale Gezondheid en GGZ

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nemen toe, waardoor er een groeiend risico ontstaat dat mensen tussen wal en schip vallen, vooral degenen met complexe problematiek. In de zoektocht naar oplossingen en om de samenwerking tussen verschillende zorgverleners te verbeteren, zijn we vanuit Zoetermeer2025 de GGZ Overlegtafel in Zoetermeer gestart. Deze gemeenschappelijke inspanning heeft tot doel de grenzen tussen verschillende zorggebieden te vervagen, expertise uit te breiden en vanuit elkaars perspectieven te leren. Het ultieme doel? Het bieden van passende zorg aan diegenen die het het hardst nodig hebben.

Binnenkort verwacht

Zorg op Afstand

Chronische zorg

Diagnostisch zorgpad

Acute zorg

Zoetermeer wil de spoedzorg voor (kwetsbare) ouderen verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Als het niet meteen duidelijk is waar klachten vandaan komen en wat er moet gebeuren, kunnen huisartsen ouderen aanmelden voor het diagnostisch zorgpad. Een verpleegkundig specialist ouderenzorg probeert binnen enkele uren de oorzaak van de klachten en passende vervolgzorg te bepalen.