Projecten

Positieve Gezondheid

Preventie

Positieve Gezondheid is een bredere benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie van mensen. De focus ligt hierbij niet op ziekte, maar op wat voor ons als persoon belangrijk is. De aanwezigheid van ziekten en beperkingen is niet meer het uitgangspunt, maar juist het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. Met Positieve Gezondheid voer je gesprekken die tot verrassende uitkomsten kunnen leiden. Zo kan blijken dat achter een gezondheidsklacht een heel ander probleem schuilgaat. Daarnaast kom je er vaak achter dat mensen zelf goed weten wat er nodig is om hun gezondheidssituatie te verbeteren. ‘Het spinnenweb’ van Machteld Huber biedt een handvat om in gesprek gaan over Positieve Gezondheid met cliënten.

Regionaal Transferpunt

Acute Zorg

Verwijzers in Zoetermeer kunnen één telefoonnummer bellen als zij een ongepland tijdelijk verblijf of thuiszorg voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben: het Regionaal Transferpunt. Een team van transferverpleegkundigen denkt met hen mee en heeft inzicht in welke wijkverpleegkundige zorg en waar bedden beschikbaar zijn. Voor complexe casuïstiek is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor advies en ondersteuning.

REO-bedden voor kwetsbare ouderen

Acute zorg

De REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen) zijn voor (kwetsbare) ouderen die tijdelijk ongeplande zorg nodig hebben. Daarmee creëren we een vangnet als het thuis even niet meer gaat. En voorkomen we onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames.

Preventie

Preventie

Een goede gezondheid is belangrijk. Gezond leven kan verschillende ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten voorkomen. Maar een gezonde leefstijl is niet altijd gemakkelijk. In Zoetermeer gaan verschillende organisaties samenwerken om samen met inwoners te werken aan een gezonder en gelukkiger leven en een gezonde omgeving.

MESO pilot: nieuwe vorm ouderenzorg

Overig

Vanuit gezondheidscentrum Seghwaert in Zoetermeer loopt een landelijke pilot met een nieuwe zorgvorm voor ouderen. In de MESO pilot krijgen kwetsbare ouderen extra ondersteuning om langer thuis te blijven wonen. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde en is een aanvulling op de huisartsenpraktijk.

Gezondheidsverkeerstoren

Gezondheidsverkeerstoren

De Gezondheidsverkeerstoren wordt hét digitale verzamelpunt van data rondom zorg en welzijn voor de regio Zoetermeer. De Gezondheidsverkeerstoren biedt beleidsmakers, zorg- en hulpverleners in Zoetermeer inzicht in de ontwikkelingen in de regio. Daarnaast brengt het de effecten van de acties en ingezette veranderingen van Zoetermeer 2025 in beeld.

Centrum voor Acute Zorg

Acute zorg

Om de spoedzorg in de regio Zoetermeer te verbeteren en te waarborgen, werken we, samen met de regiopartners en het Haga Ziekenhuis, aan het Centrum Acute Zorg (CAZ). Het CAZ, wordt hét centrum waar inwoners van Zoetermeer met een acute zorgvraag terecht kunnen via één fysieke toegang, met één telefoonnummer en één digitale toegang. Het CAZ omvat niet alleen de oude Huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH) maar is veel breder dan dat.

Advanced Care Planning (ACP)

Chronische zorg

Advance Care Planning (ACP) bouwt een brug tussen wat mensen nu willen en kunnen beslissen en het moment dat anderen voor hen moeten beslissen. ACP is een proactief proces van gesprekken tussen zorgverlener, patiënt en naasten, waarbij wordt gekeken naar passende zorg en behandeling in verschillende scenario’s, gebaseerd op de waarden en opvattingen van de patiënt (kwaliteit van leven, behandelwensen en behandelgrenzen). ACP wordt niet alleen toegepast in de palliatieve fase, maar ook bij chronische aandoeningen.

Samenwerken wijkverpleging

Chronische zorg

Om in de veranderende structuur van de zorg de belangen van de wijkverplegingsorganisaties en hun medewerkers te behartigen is bundeling van krachten noodzakelijk. Verschillende organisaties hebben het afgelopen jaar de wens uitgesproken om een coöperatie of samenwerkingsverband te willen starten voor wijkverpleging in Zoetermeer. Binnen een nog nader te bepalen samenwerkingsvorm, gaan wijkverplegingsorganisaties binnen Zoetermeer 2025 samenwerken om doelen te bereiken die ze zelfstandig niet of minder goed kunnen realiseren.

MGZ+

Geriatrische zorgprofessionals en verwijzers zoeken naar nieuwe vormen van samenwerken binnen het project MGZ-Plus.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zoals de arbeidsmarktproblematiek en de dubbele vergrijzing, met daarnaast de huidige scheidslijnen van bekostiging en verantwoordelijkheden, maken dat we ook in Zoetermeer kwetsbare ouderen niet altijd die medisch generalistische zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. We moeten zoeken naar oplossingen in een andere wijze van samenwerken binnen de regio Zoetermeer. De opdracht van Zoetermeer2025 luidt het ontwikkelen van een visie en organisatie van toekomstbestendige 24/7 beschikbare geriatrische expertise voor patiënten/cliënten. Ongeacht de locatie van verblijf, de wijze van verzekerd zijn en tijdstip van zorgbehoefte.

Inwonerparticipatie

Overig

Wij zijn er van overtuigd dat de inwoners van Zoetermeer enorm veel potentie hebben en willen graag samen met hen onderzoeken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen benutten. Hiervoor gaan we samen met zowel de inwoners als de professionals van zorg en welzijn het gesprek aan over gezondheidsthema’s die voor hen belangrijk zijn, zoals spoedzorg, geboortezorg en chronische zorg. Ons doel is om hiermee de inwoners te versterken in hun kwaliteit van leven en de zorg te verlichten.