Regiobeeld en Regioplan Haaglanden

In het najaar van 2022 is het Integraal Zorgakkoord ondertekend door partijen uit zorg, ondersteuning en welzijn. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Partijen werken met elkaar en met de patiënt, samen toe naar passende zorg en ondersteuning op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid. Een belangrijke afspraak in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is het opstellen van een regiobeeld en regioplan per zorgkantoorregio. Als Zoetermeer vallen wij onder de regio Haaglanden, samen met Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Met diverse partijen (GGD Haaglanden, zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten en samenwerkingsverbanden zoals Gezond en Gelukkig Den Haag , VTZ) en Zoetermeer 2025 is gewerkt aan het opstellen van een regiobeeld.

Doel van het regioplan

Een regiobeeld is een overzicht van de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling en sociale en fysieke omgeving in een specifieke regio. Vanuit het regiobeeld zijn zeven prioritaire thema’s gedefinieerd die gezien worden als de belangrijkste uitdagingen in de regio Haaglanden. Sommige van deze uitdagingen zijn overkoepelend, zoals bijv. de arbeidsmarkt problematiek. Om het behapbaar te houden is in het regioplan gekozen om de zeven thema’s te verdelen in vier ‘actielijnen’. Doel van het regioplan is de uitdagingen die naar voren kwamen vanuit het regiobeeld aan te pakken. Dit doen we vanuit het regioplan door:

Sneeuwbaleffect

Het creëren van een ‘sneeuwbaleffect’ door klein te beginnen met innovaties en succesvolle initiatieven op te schalen. Steeds meer organisaties sluiten aan.

Samenwerking

De samenwerking in het netwerk te bevorderen; waarbij in ieder geval de partijen betrokken worden die hebben meegewerkt aan dit regioplan.

Aan de slag

Direct aan de slag te gaan met de inhoud; in 2024 starten we al met de concretisering van het regioplan.

Elke actielijn wordt ondersteund door een deskundige werkgroep, samengesteld uit regionale organisaties die betrokken zijn bij het desbetreffende thema. In het regioplan worden de impact, doelstellingen en belangrijkste projecten per actielijn gedetailleerd beschreven.

Context Zoetermeer

Zoals eerder aangegeven valt Zoetermeer als gemeente onder de zorgkantoorregio Haaglanden. Binnen Zoetermeer zijn we door de al langer bestaande samenwerking vanuit de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer al wat concreter in de uitwerking van onderdelen die vallen onder het regioplan. Daarom is besloten dat Zoetermeer binnen de zorgkantoorregio Haaglanden haar eigen tempo volgen, rekening houdend met de historische context van de regio. Zoetermeer 2025 heeft als domein overstijgend samenwerkingsverband de belangen van de zorg- en welzijnspartners binnen Zoetermeer behartigd bij de totstandkoming van het regioplan. De actielijnen zoals gedefinieerd in het regioplan worden in Zoetermeer geborgd binnen de bestaande actielijnen van de vereniging. Afstemming en uitwisseling van kennis en expertise zal binnen het regioplan Haaglanden natuurlijk zeker plaatsvinden tussen partijen. Het uitgangspunt hierbij is lokale uitvoering en, indien dit een meerwaarde heeft, regionaal.