Regionaal Transferpunt2024-06-20T07:08:44+00:00

Regionaal Transferpunt Zoetermeer: Eén aanmeldpunt dat 24/7 beschikbaar is

Verwijzers (huisartsen en SEH-artsen) in Zoetermeer kunnen één telefoonnummer bellen als zij een (on)gepland tijdelijk verblijf voor een (kwetsbare) oudere nodig hebben: 079 2046020. Voor het aanvragen van thuiszorg kan er door de verwijzer direct een aanvraag worden gedaan via Zorgdomein. Ziekenhuizen vragen Geriatrische Revalidatie aan via Point/ZorgDomein bij het Transferpunt.

Wie zijn wij?

Het Regionaal Transferpunt is een van de onderdelen om de acute zorg voor ouderen in Zoetermeer te verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Door direct de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden, voorkomen we dat kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag tussen wal en schip vallen. Ook voorkomen we onnodige SEH-bezoeken en ziekenhuisopnames.
Een andere taak van het Regionaal Transferpunt is om de regionale behoeften aan tijdelijke opvang voor ouderen in kaart te brengen. Zo kunnen we zien voor welke ouderen er geen geschikte plek beschikbaar is en welke voorzieningen er ontbreken in de regio.
We werken naar passende zorg in de regio, zodat (kwetsbare) ouderen direct de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Het Regionaal Transferpunt bestaat uit een team van transferverpleegkundigen die verwijzers in Zoetermeer ondersteunen bij triage, advies en plaatsing van (kwetsbare) oudere patiënten voor wie (on)gepland tijdelijk verblijf nodig is. Ook is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor complexe casuïstiek.

Wat doen wij?

Sinds 15 maart 2021 kunnen verwijzers het RTP bellen voor hulp bij triage, advies en plaatsing van (kwetsbare) ouderen die een (on)gepland tijdelijk verblijf (ELV-verblijf) nodig hebben in Zoetermeer.
Op basis van het verhaal van de verwijzer, beoordeelt het RTP of de betreffende patient in aanmerking komt voor ELV-opname. Wanneer patiënt in aanmerking komt voor tijdelijk verblijf dan zet het RTP de plaatsing bij Zorgpension of Buurtzorgpension zelf in gang. Wanneer andere zorg gewenst is verwijst het RTP de verwijzer door naar een andere zorginstelling, zoals bijv. de cliëntadviseurs van WelThuis.

Sinds oktober 2022 is het RTP ook gestart om alle aanvragen voor wijkverpleging via het RTP te laten lopen. Per december 2023 lopen alle aanvragen voor wijkverpleging in Zoetermeer en Benthuizen aanvragen via het RTP. Aanvragen voor Geriatrische Revalidatie (GRZ) lopen vanaf 4 december 2023 ook via het RTP.

“Het is fijn dat ik als huisarts niet meer zelf elk loket hoef te bellen om te vragen of er plaats is voor mijn patiënt.”

Openingstijden

Op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 17:00 nemen transferverpleegkundigen de aanmelding in behandeling. Tussen 17:00 – 09:00 en in het weekend is dat het Verpleegkundig team van Veilig Thuis.

Contactgegevens


 079-2046020

Zorgproducten via het RTP

Eerstelijns verblijf (ELV) is gedefinieerd als verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg. ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg, aangewezen is.

Het doel van ELV is het analyseren van de aandoening(en) en/of beperking(en) en de gevolgen hiervan, deze opheffen c.q. stabiliseren zodat terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie mogelijk is.

Er zijn twee vormen van ELV te onderscheiden:

Laag complex
De patiënt heeft een enkelvoudige aandoening en/of beperking die een bedreiging vormt/vormen voor de gezondheid van de patiënt. De patiënt heeft verzorging en verpleging in de nabijheid, observatie, signalering en interventie nodig. De verzorgenden en verpleegkundigen leveren ondersteuning bij ADL.

Hoog complex
Bij de patiënt is er sprake van meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen en/of beperkingen. Er is vaak sprake van polyfarmacie en de mogelijke gevolgen daarvan. De patiënt heeft verzorging en verpleging nodig in de directe nabijheid. De (multidisciplinaire) behandeling dient plaats te vinden in een op de specifieke doelgroep ingerichte leef- en behandelomgeving. De verzorgende/ verpleegkundige ondersteunt de ADL van de patiënt of neemt deze over.

Handige links
https://zorgpension.org/
https://www.buurtzorgpension.nl/

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Doel is om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Meestal krijgen zij GRZ nadat zij zijn opgenomen in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, botbreuk of voor een nieuwe knie of heup. Bij GRZ is een specialist ouderengeneeskunde (SO) medisch eindverantwoordelijk voor de zorg voor de verzekerde.

Om voor GRZ in aanmerking te komen moet bij de patiënt volgens de regelgeving sprake zijn van:

 • kwetsbaarheid,
 • complexe multimorbiditeit en
 • afgenomen leerbaarheid en trainbaarheid.

Kijk voor meer informatie op de website van In-Beweging.

Tekst volgt
Het indiceren van hulp bij WMO maaltijdondersteuning wordt gedaan door de gemeente Zoetermeer. Na goed overleg zijn met de gemeente afspraken gemaakt dat het RTP vanaf 1 juli 2023 deze indicatie ook mag afgeven voor spoed maaltijdondersteuning. Hierdoor kan er sneller geschakeld worden en de maaltijdondersteuning. Hierdoor kan er sneller geschakeld worden en de juiste zorg ingezet. Na het triageren kan het RTP gelijk contact opnemen met Seniorenservice, (de aanbieder van maaltijd ondersteuning in Zoetermeer) en kan de zorg snel gestart worden.
Wijkverpleging is verpleging en verzorging in de eigen woonomgeving van de cliënt. Deze zorg kan nodig zijn vanwege ziekte of een lichamelijke beperking. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met de cliënt welke zorg nodig is en wie de zorg moet leveren. Dit noemen we indicatiestelling. De wijkverpleegkundige gebruikt bij de indicatiestelling de normen en uitgangspunten van de beroepsgroep.
In Zoetermeer kunnen de huisartsen aanvragen doen voor wijkverpleging bij het RTP: via Zorgdomein kunnen zij een aanvraag voor wijkverpleging doen.

Zorgproducten (nog) niet via het RTP

Waarvoor en hoe kunnen Inwoners een beroep doen op de WMO?

Waarvoor?

 • Hulp bij het huishouden
 • Hulp bij mobiliteit, bijv. rolstoel, scootmobiel of Regiotaxi
 • Aanpassing van woning bij beperkingen, bijv. tillift
 • Hulp bij maaltijdondersteuning (spoed maaltijdondersteuning verloopt via RTP Zoetermeer)

Hoe?

 1. Zoeken naar een oplossing in de eigen omgeving. Mogelijk lukt het, eventueel met hulp van naasten, het probleem zelf op te lossen. Tips hiervoor zijn te vinden op Zoetermeerwijzer.nl
 2. Komt een inwoner er samen met de omgeving niet uit? Dan kan bij de gemeente om hulp worden gevraagd. Hiervoor dient een meldingsformulier in te worden gevuld op de website van de gemeente.
 3. Een medewerker van de WMO belt de betreffende inwoner op voor een gesprek / om een afspraak aan huis te maken thuis (het ‘keukentafelgesprek’). Bij dit gesprek mogen ook familieleden, vrienden en/of mantelzorgers aanwezig zijn. Ook kan een cliëntondersteuner worden gevraagd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. De medewerker van de WMO stelt vragen om erachter te komen waar de persoon in kwestie tegenaan loopt, bijvoorbeeld
  • Wat kunt u nog wel zelf regelen in het dagelijks leven, en wat niet meer?
  • Naar welke oplossingen heeft u zelf gezocht om het probleem op te lossen?
 4. Komen de gesprekspartners samen tot de conclusie dat het probleem zonder hulp niet op te lossen is? Dan kan de aanvragende inwoner besluiten om na de melding een aanvraag in te dienen.
 5. Als een voorziening van de WMO wordt toegekend, dan is u een eigen bijdrage van € 19 per maand verschuldigd zolang gebruik wordt gemaakt van de voorziening.

Veelgestelde vragen

Als u huisarts of zorgverlener bent en een cliënt of patiënt heeft die een (on)gepland tijdelijk verblijf of wijkverpleegkundige zorg thuis nodig heeft.

Het Regionaal Transferpunt heeft algemene gegevens over de patiënt en verwijzer nodig voor de triage. Denk aan: ANW, reden van aanmelding, zorgverzekeraar, huisarts, apotheek, woonsituatie. Informatieoverdracht gebeurt via de gebruikelijke routes, zoals Zorgdomein, POINT of beveiligde e-mail. Bij plaatsing vindt een warme overdracht plaats met de organisatie waar de opname zal plaatsvinden.

Het Regionaal Transferpunt verzorgt triage, advies en plaatsing voor (on)gepland tijdelijk verblijf voor (kwetsbare) ouderen. Welke vorm van kortdurend verblijf het meest passend is, is bij aanmelding niet altijd direct duidelijk. Na triage kan ook blijken dat een ongepland tijdelijk verblijf niet de juiste zorg is. Het Regionaal Transferpunt kan dan doorverwijzen naar andere transferbureaus of organisaties.

Het Regionaal Transferpunt denkt met u mee over geschikte verblijfsvormen buiten de regio. Ook kan tijdelijke acute wijkverpleegkundige zorg worden ingeregeld, zodat de opname mogelijk uitgesteld kan worden tot de volgende dag of wanneer er wél een plek beschikbaar is. Op deze manier krijgen we als regio beter inzicht in het soort aanmeldingen voor (on)gepland tijdelijk verblijf. We werken naar passende zorg voor de regio, zodat (kwetsbare) ouderen direct de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Transferbureaus van verschillende organisaties van thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen werken samen in het Regionaal Transferpunt. Daarnaast wordt samengewerkt met een specialist ouderengeneeskunde als het gaat om complexe casuïstiek. Afhankelijk van de soort vervolgzorg, verwijzen zij voor plaatsing door naar andere organisaties. In een latere fase sluit ook het transferbureau van het HagaZiekenhuis aan.

Ja dat kan. Echter, we willen als regio alle (on)geplande tijdelijk zorg in kaart brengen. Door de centrale aanmelding krijgen we als regio beter inzicht in voor welke ouderen we geen passend verblijf kunnen bieden. Met die informatie werken naar passende zorg voor de regio, zodat (kwetsbare) ouderen direct de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Na 22:00 uur en in het weekend kan net als in de huidige situatie het acute nummer worden gebeld: 06-10103188.

Meer informatie en aanvragen via: Hulp en ondersteuning (WMO) | Gemeente Zoetermeer
Voor deelname aan welzijnsactiviteiten, begeleiding en dagbesteding is een melding bij de gemeente niet nodig. Inwoner kunnen hiervoor rechtstreeks terecht bij aanbieder inZet, het samenwerkingsverband voor zorg en welzijn in Zoetermeer, zie Inzet in de wijk

Neem dan contact met ons op via info@rtpzoetermeer.nl

Nieuws