REO-bedden voor kwetsbare ouderen

De REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen) zijn voor (kwetsbare) ouderen die tijdelijk ongeplande zorg nodig hebben. Daarmee creëren we een vangnet als het thuis even niet meer gaat. En voorkomen we onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames.

“Als thuis zijn tijdelijk niet kan en een ziekenhuisopname niet nodig is”

Huisartsen en verwijzers

Huisartsen kunnen patiënten die voldoen aan de criteria doorsturen naar het Regionaal Expertisecentrum Ouderen (REO). Het REO stelt twee bedden beschikbaar voor kwetsbare ouderen.

  • Openingstijden voor aanmelding: maandag t/m vrijdag van 8:45 – 22:00 uur (buiten deze tijden belt u de reguliere telefoonnummers voor (vervolg)zorg)
  • Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het Centraal Coördinatiepunt op 079-204 60 20 of het transferbureau van In Beweging op  079-712 21 79. Voor inhoudelijk vragen over de patiënt, kunt u contact opnemen met geriatrisch verpleegkundige Helma Kruiswijk (06 – 502 166 27).

Meer informatie over het aanmeldproces en de criteria vindt u hier

Het aanmeldformulier voor beveiligde mail kunt u hier downloaden

Het REO-zorgpad op hoofdlijnen vindt u hier

Wat zijn REO-bedden?

Met de REO-bedden helpen we kwetsbare ouderen wiens zorgvraag ernstig is maar niet urgent. De huisarts heeft vaak het vermoeden dat er meerdere oorzaken tegelijkertijd zijn.

Tijdens een opname van meerdere dagen brengt een multidisciplinair team samen met de huisarts het zorgprobleem van de patiënt in kaart. Dat doen we door middel van een uitgebreide screening en intensieve observatie. Het doel is de (kwetsbare) oudere weer goed op de rit te zetten. Met de juiste zorg en/of ondersteuning kan de patiënt weer terug naar huis of doorstromen zodat de REO-bedden beschikbaar blijven voor nieuwe zorgvragen. De huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk voor deze cliënten.

Het REO wordt georganiseerd door In Beweging en Goudenhart, beiden aangesloten bij het Fundisnetwerk. Het team bestaat uit een geriatrisch verpleegkundige, een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist, een ergotherapeut, een psycholoog, een fysiotherapeut en een diëtist.

Verzekeraars die deze pilot voor 100 patiënten in de regio Zoetermeer financieren zijn CZ, Menzis, Nationale Nederlanden, Ohra, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.

Veelgestelde vragen

Als u huisarts of verwijzer bent en een cliënt of patiënt hebt die een tijdelijk verblijf of ongeplande wijkverpleegkundige zorg thuis nodig heeft.

Nee. Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie over het eigen leven, een complexe situatie en een zorgbehoefte. Kwetsbaarheid wordt niet veroorzaakt door hogere leeftijd. Kwetsbaarheid presenteert zich met symptomen zoals bijvoorbeeld vallen, verlies van gewicht of van regiecapaciteit. Van alle kwetsbare ouderen heeft ongeveer 33% een vorm van (beginnende) dementie.

Een REO opname kenmerkt zich door een uitgebreide multidomeinanalyse screenings- en observatie. Ouderen met een acute zorgvraag laten veelal een atypisch ziektebeeld zien en er is vaak sprake van multiproblematiek. Er is dan een uitgebreidere anamnese en meer aanvullende diagnostiek of tijd nodig om het zorgprobleem goed in beeld te krijgen. Dat doen we door middel van een uitgebreide screening en intensieve observatie door een multidisciplinair team. Dit is een belangrijk verschil met een Eerstelijnsverblijf (ELV) opname hoog complex. Binnen een ELV hoog complex ligt de nadruk niet op een intensieve screeningsperiode, maar meer op de behandeling, persoonlijke verzorging en tijdelijke zorg (van veelal een duidelijke herstelvraag). Bij een ELV wordt uitgegaan van een gemiddelde ligduur van 25-28 dagen; bij een REO van 9 dagen.

Als er geen REO-bed beschikbaar is en het Centraal Coördinatiepunt niet bereikbaar, dan kunt u de bekende routes volgen. U kunt kijken of met tijdelijke (extra) wijkverpleging of met extra inzet van mantelzorgers de REO-opname uitgesteld kan worden. Acute wijkverpleegkundige zorg kunt u, ook tijdens avond-, nacht- en weekend uren, inregelen via 06-10103188. Een mogelijkheid is ook om de patiënt alsnog naar de Spoedeisende Hulp te verwijzen. De omvang van deze pilot is te klein om het volledige potentieel aan SEH-verplaatsbare zorg op te vangen op de REO-bedden. Blijf echter wel uw aanvragen melden, zodat we inzicht krijgen in hoe groot de groep is die niet geplaatst kan worden.

De patiëntbespreking vinden plaats op maandag en donderdag om 12.00. Bij deze patiëntbespreking zijn de specialist ouderengeneeskunde, de verpleegkundig specialist, de geriatrisch verpleegkundige, de huisarts of praktijkverpleegkundige aanwezig. Een patiëntbespreking zal 15-20 minuten duren. Indien 12.00 absoluut niet haalbaar is voor de huisarts of praktijkverpleegkundige, kunt u dit bij de aanmelding van de patiënt aangeven. In de evaluatie kijken we wat de best passende tijd is voor een MDO.

De huisarts blijft hoofbehandelaar van de patiënt. In de ANW uren zal -indien noodzakelijk- de Huisartsenpost gebeld worden. Het verzoek aan de HAP is dat de huisarts in de ‘Let op’-regel in Medicom noteert dat de patiënt tijdelijk is opgenomen op een REO-bed in locatie Vivaldi (Brechtzijde 45).

Bij opname wordt door de zorgmedewerker van In Beweging aan de huisarts of praktijkverpleegkundige gevraagd welke apotheek de patiënt heeft. In Beweging vraagt een spoed baxterrol aan bij de eigen apotheek. Hier is een formulier ‘aanmelding nieuwe cliënt REO In Beweging’ voor ontwikkeld. Voorkeur is ook dat er voor 24-uur medicatie wordt aangevraagd als de baxterrol niet leverbaar is op de dag van opname. Voordeel van deze 24-uur medicatie is dat deze door de apotheek in de juiste doosjes met etiket geleverd wordt met een aftekenlijst. Tevens zal door de zorgmedewerker van In Beweging aan de patiënt of mantelzorger worden gevraagd om de medicatie van huis mee te nemen.

Medicatie wordt door de medewerkers van In Beweging of Goudenhart toegediend aan de hand van de baxterrol en/of de aftekenlijst. Indien wijzigingen noodzakelijk zijn in het medicatiebeleid, brengt de specialist ouderengeneeskunde hierover advies uit aan de huisarts. Locatie Vivaldi (Brechtzijde 45) REO-bed kan door de apotheek worden gehanteerd als afleveradres.

Aan u wordt gevraagd om uitslagen van het lab en ECG aan te leveren, als deze aanwezig zijn. Hiermee kan de aanvraag van onnodige diagnostiek worden voorkomen en kunnen (met name bij ECG) uitslagen worden vergeleken door het behandelteam.

Als er sprake is van dwaalgedrag zal de cliënt worden opgenomen op een REO-bed op Clematishof I of II. Deze afdeling is gespecialiseerd in ouderen met 3D problematiek (dementie, delier, depressie). Ten behoeve van deze REO-pilot zijn extra maatregelen genomen door In Beweging. Er zijn veiligheidssensoren op de deuren geplaatst, die in verbinding staan met de polsbandjes van de opgenomen cliënt. Met het polsbandje wordt de deur geblokkeerd. Dit polsbandje wordt alleen gebruik als de cliënt dwaalgedrag heeft.

Voor vragen over aanmelding en ontslag, kunt u contact opnemen met het transferbureau van In Beweging: 079-7122179. Voor inhoudelijk vragen over de patiënt, kunt u contact met Helma Kruiswijk: 06 – 502 166 27. Zij is als geriatrisch verpleegkundige intensief bij deze pilot betrokken.