Vanaf 8 februari is Roos Mesman kwartiermaker acute zorg kwetsbare ouderen. De organisatieadviseur en gezondheidswetenschapper is een bekende in Zoetermeer. Ze werkte als programmamanager voor de Reinier Haga Groep en ondersteunde het afgelopen jaar het LangeLand Ziekenhuis bij de poliklinieken. Nu gaat ze aan de slag voor de spoedzorg in Zoetermeer. En daar kijkt Mesman naar uit. “Er zijn de afgelopen jaren al een heleboel mooie stappen gezet. Daar bouwen we op voort.”

“We zetten groots in maar beginnen klein,” vertelt Mesman. “De droom is om de spoedzorg voor ouderen in Zoetermeer te verbeteren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Door direct de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden, willen we voorkomen dat kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag tussen wal en schip vallen. Daarmee voorkomen we onnodige SEH-bezoeken en ziekenhuisopnamen. Om dat te bereiken, zetten we drie interventies in: 1) een centraal coördinatiepunt, 2) een regionaal expertisecentrum ouderen en 3) een eerstelijns diagnostisch zorgpad.


Centraal coördinatiepunt
Vanaf 15 maart 2021 gaat het Centraal Coördinatiepunt van start. Huisartsen en SEH-artsen in Zoetermeer kunnen vanaf dat moment één telefoonnummer bellen als zij een kwetsbare, oudere patiënt hebben voor wie ongepland tijdelijk verblijf nodig is. Mesman: “Achter dat ene telefoonnummer zit een team van transferverpleegkundigen voor ondersteuning bij triage, advies en plaatsing. Ook is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor complexe casuïstiek.  Aan de voorkant is niet altijd direct duidelijk welke zorg het meest passend is. Door dit initiatief koppelen we kennis en kunde van verschillende transfermedewerkers in de regio aan elkaar en hopen we daarmee de verwijzer te ontzorgen.”

“We pakken het stap voor stap aan,” benadrukt Mesman. “In de eerste fase werken de transferverpleegkundigen van verschillende organisaties zoals ze dat nu ook doen. Uiteraard stemmen we de werkwijzen zoveel mogelijk op elkaar af en waar nodig richten we deze efficiënter in. Bovendien zijn er niet meer plaatsen beschikbaar en blijven de criteria voor opname hetzelfde. Het coördinatiepunt is in deze eerste fase op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9:00 – 22:00 uur.”

Later dit jaar sluit ook het transferbureau van het LangeLand Ziekenhuis aan, worden de openingstijden verruimd naar weekend en nacht, de doelgroepen uitgebreid en werken we toe naar één capaciteitsmanagementsysteem voor de hele regio. Het einddoel is één aanmeldpunt dat 24/7 beschikbaar is met online inzage in beddencapaciteit voor ongepland tijdelijk verblijf. Mesman: “In het voorjaar van 2022 willen we dit allemaal hebben bereikt en op 15 maart dit jaar zetten we een belangrijke eerste stap. Het komende jaar werken we gefaseerd met elkaar naar dit eindplaatje toe. Zorgvuldig, stap voor stap, waarbij we leren van de ervaringen die we opdoen.”

Het centraal coördinatiepunt maakt ook het verzamelen van data beter mogelijk. Het geeft bijvoorbeeld inzicht in welke doelgroepen tussen wal en schip vallen. “Iedere verwijzer en transferverpleegkundige kent de voorbeelden,” zegt Mesman, “maar de informatie hierover is nu nog versnipperd. We hopen dit jaar beter inzichtelijk te maken voor welke ouderen we nog steeds geen passende plek kunnen bieden en welke oplossingen ontbreken voor de regio.”


Regionaal expertisecentrum ouderen
Vanaf 15 maart worden de REO-bedden beschikbaar gesteld voor kwetsbare ouderen van alle huisartsen in de regio. Meer informatie over de REO-bedden vind je hier.


Eerstelijns diagnostisch zorgpad
Een laatste interventie om de spoedzorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren is het opzetten van een diagnostisch zorgpad voor de eerste lijn. Wat houdt dit zorgpad precies in? Mesman: “De huisarts kan hierbij als hoofdbehandelaar een patiënt naar verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde verwijzen. Deze zorgt er als medebehandelaar voor dat kwetsbare ouderen met ongedifferentieerde acute klachten snel gediagnosticeerd worden en de best passende vervolgzorg wordt vastgesteld. Daarvoor is een standaard set aan diagnostiek opgesteld met scenario’s voor aanvullende onderzoeken. Bovendien zijn afspraken met diagnostiekafdelingen gemaakt over de snelheid van uitslagen.” De start van dit zorgpad is nog afhankelijk van financiering.


Centrum voor Acute Zorg
Hoe verhouden deze interventies zich tot het Centrum voor Acute Zorg waarover wordt gesproken? Op dit moment wordt onder begeleiding van adviesbureau KPMG en het programmateam Zoetermeer 2025 een gezamenlijke visie voor de gehele acute zorg in Zoetermeer ontwikkeld, inclusief een plan van aanpak voor het Centrum Acute Zorg. De huidige integratie van de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp is hierin een belangrijke bouwsteen. Deze visie en aanpak voor acute zorg is april 2021 gereed. Ook de spoedzorg voor kwetsbare ouderen wordt hierin meegenomen.


Mouwen opstropen
De rode draad in het werk van Mesman is het verbeteren van processen en organisaties vaak op het gebied van samenwerking en kwaliteit. “Ik houd van concrete projecten. Dingen van A naar B brengen. De mouwen opstropen en dingen realiseren.” Wat dat betreft, is ze in Zoetermeer de juiste vrouw op de juiste plek. “De urgentie wordt gevoeld, de wil om de spoedzorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren is bij iedereen aanwezig. We gaan de keten ontschotten en overkoepelend samenwerken. Dat betekent de juiste zorgverlener op de juiste plek, over de grenzen van de organisaties heen, ondersteund door slimme inzet van ICT en data. Alles om de verwijzer en de kwetsbare oudere patiënt niet van het kastje naar de muur te sturen maar zo goed mogelijk van advies en zorg voorzien.”

Roos is bereikbaar via mail@roosmesman.nl en 06-41382713