Het vergroten van het welzijn van Zoetermeerders door te werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Zo omschrijft Mirjam van Bijnen de doelen van stichting Piëzo. Als directeur en een van de initiatiefnemers van de stichting, zet Mirjam zich in voor inwoners van Zoetermeer die gedeeltelijk of geheel ‘buiten’ de samenleving staan of dreigen te komen. Piëzo stimuleert, ondersteunt en begeleidt hen met participatie, integratie en emancipatie. De individuele behoeften en kwaliteiten van iedere inwoner staan hierin centraal. Mirjam en haar collega’s streven naar een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving voor iedereen.

Directrice Stichting Piëzo; Mirjam van Bijnen

Met de oprichting van Piëzo in 2006 werd ook ingespeeld op de verstedelijking van Zoetermeer. “In Zoetermeer wonen veel soorten mensen met verschillende behoeftes, waar wij vervolgens weer op inspelen.” In vijftien jaar tijd is stichting Piëzo uitgegroeid tot een sterk gevestigde sociaalmaatschappelijk organisatie in de gemeente. Piëzo is gevestigd in vijf verschillende wijken in Zoetermeer en telt inmiddels zo’n 900 vrijwilligers. De groep mensen die is aangesloten bij de organisatie is zeer divers. “Piëzo is er eigenlijk voor iedereen. We zien hier mensen met psychische problemen, mensen met een taalachterstand, mensen die chronisch ziek zijn, eenzame ouderen, maar ook mensen die te maken hebben met een lastige gezinssituatie,” vertelt Mirjam. De diversiteit van deze groep is ook waar over wordt gewaakt. “Om onze deelnemers weer maatschappelijk redzaam te maken is een gevarieerd netwerk essentieel. Daarom streven we ook naar het behouden van een diverse groep die een afspiegeling vormt van onze samenleving.”

Positieve Gezondheid
Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid ligt ten grondslag aan de aanpak van Piëzo. Deze benadering hanteert een bredere kijk op gezondheid, waarbij uit wordt gegaan van zes pijlers: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. “Het spinnenweb van Positieve Gezondheid wordt gebruikt als leidraad bij het gesprek en bewustwording. Hiermee krijgen cliënten meer inzicht in hoe zij hun eigen gezondheid ervaren en waaraan zij zelf willen werken,” licht Mirjam toe. “Wat we uiteindelijk willen bereiken, is dat de individuele bewoner zelf de regie pakt. We motiveren hen zelf stappen te nemen om verder te komen. Waar het spinnenweb bijdraagt aan het inzichtelijk maken van de situatie, biedt onze eigen methodiek aanknopingspunten in wat je kunt doen.”

Succesvolle Piëzo methodiek
De Piëzo methodiek, inmiddels opgepakt door een groot aantal organisaties door heel Nederland, bestaat uit vijf fases die samen een totaalaanpak vormen. Fase 0 is de eerste maatschappelijke activering, waar de persoonlijke situatie van de deelnemer in kaart wordt gebracht, net als wat deelnemers kunnen en willen doen. Vervolgens worden deelnemers meegenomen in activiteiten op een Piëzo-locatie als educatieve plek (fase 1). In fase 2 doen deelnemers lerend vrijwilligerswerk in het Piëzo Centrum, gevolgd door vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties (fase 3). In de laatste, vierde fase ligt de focus op de uitstroom naar een opleiding of reguliere baan. Alle deelnemers worden hierbij ondersteund door (vrijwillige) trajectbegeleiders. De succesvolle werking van deze methodiek is ook wetenschappelijk onderbouwd.

Mensen bepalen zelf
Mirjam benadrukt nogmaals het belang om de behoeften van ieder individu als uitgangspunt te nemen. “Wat ik daarnaast belangrijk vind, is dat wij niet moeten gaan bepalen wat goed is voor mensen, dat bepalen ze zelf”, legt Van Bijnen uit. “Wat we wel moeten doen, is mensen bepaalde kennis bijbrengen waarover zij nog niet beschikken.” Ze doelt hiermee op verschillende initiatieven die Piëzo geeft, waaronder het bieden van scholing op verschillende vlakken, maar ook de open spreekuren met een diëtist of huisarts en de informatiebijeenkomsten over gezonder leven. Hiermee krijgen deelnemers handvatten om beter geïnformeerd zelf stappen te nemen in hun verdere ontwikkeling.

Inzetten op preventie
Met de toenemende kloof tussen de vraag naar en het aanbod van zorg en welzijn, in combinatie met de alsmaar toenemende bevolkingsgroei, moet er meer worden ingezet op het voorkomen van zorg en welzijn. De initiatieven van Piëzo sluiten daarmee aan bij deze toenemende focus op preventie. Op de vraag wat haar ambities zijn voor de toekomst, heeft Mirjam dan ook een duidelijk antwoord. “Mijn wens voor de toekomst is dat het welzijn van de inwoners van Zoetermeer veel groter gaat worden. De toenemende vraag naar zorg is op termijn niet meer houdbaar, dus is het belangrijk dat zorgvragen op een andere manier worden afgebogen. Door meer aandacht te besteden aan het welzijn van onze inwoners kunnen we dat mogelijk maken. Samenwerking is hierin erg belangrijk”.

Stichting Piëzo is een van de organisaties achter het nieuwe samenwerkingsverband inZet. InZet verbindt professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners in de wijk met elkaar. De organisaties Fonteynenburg, Impegno, Kwadraad, LIMOR, MEE, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis en WMO Maatwerk hebben de krachten gebundeld om één samenwerking te vormen voor inwoners met een hulpvraag.