Op 10 maart vond de vervolgbijeenkomst herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging plaats. Een groot aantal Zoetermeerse thuiszorgorganisaties hebben zich gebogen over uitdagingen met betrekking tot betere benutting en inzet van personele capaciteit, beter in- en overzicht krijgen in beschikbare wijkverpleging om doorverwijzingen voor huisartsen gemakkelijker te maken, innovatie en kennisdeling en het zoeken naar de balans tussen noodzakelijke en wenselijke zorg. Over twee dingen waren de organisaties het eens: betere benutting van capaciteit vraagt meer samenwerking (en minder concurrentie) en elkaar weten te vinden. Daarbij moet de focus in de aanpak meer gaan liggen op gezondheid en gedrag in plaats van op ziekte en zorg.

Urgentie voor een gezamenlijke aanpak
Door de snelle bevolkingsgroei in Zoetermeer, de dubbele vergrijzing die op ons af komt, de schaarste aan personeel en mantelzorgers en de stijging van chronische ziekten onder kwetsbare ouderen komt de thuiszorg steeds meer onder druk te staan. “Het is een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst vraag en aanbod in de thuiszorg met elkaar matcht. Daarvoor moet het roer om. We moeten nog meer verbinding zoeken tussen vakkrachten, expertise delen en flexibeler werken over de grenzen van organisaties heen.” De uitdagingen die op de zorg afkomen vragen om een gezamenlijke aanpak, die de thuiszorgorganisaties in Zoetermeer samen verder willen onderzoeken.

Tijdens de eerste bijeenkomst kwamen de partijen tot de conclusie dat op de volgende thema’s onderlinge samenwerking gewenst is:

  1. Personeelsvraagstuk: waar zitten op korte termijn directe kansen om mensen effectiever en efficiënter in te zetten?
  2. Noodzakelijke zorg: hoe zorgen we dat de thuiszorg toegankelijk blijft en kunnen we hierin onderscheid maken tussen noodzakelijke en wenselijke zorg?
  3. Innovatie en kennisdeling: hoe kunnen we beter samenwerken op het gebied van ICT en digitalisering en kennis met elkaar delen?

Tijdens deze tweede bijeenkomst hebben de thuiszorgorganisaties deze thema’s en vraagstukken in groepjes verder besproken.

Inzicht en overzicht
Om verdere samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken is het van belang om een compleet en duidelijk overzicht te hebben van alle Zoetermeerse thuiszorgorganisaties, hun kenmerken, het aanbod in zorg dat zij leveren, hoeveel personeel de organisatie in dienst heeft in de gemeente en in welke wijken zij actief zijn. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt. Vervolgens moet er worden gekeken naar hoe de specialisaties van zorg die aangeboden worden zich verhouden tot de demografische ontwikkelingen en groei in de vraag naar specifieke zorg (o.a. palliatief, dementie). Dan kunnen we kijken naar gerichte samenwerkingsmogelijkheden om het personeelsvraagstuk gezamenlijk aan te pakken. “Door meer in- en overzicht kan er ook in de toekomst gemakkelijker worden doorverwezen, bijvoorbeeld als jij als organisatie zelf ‘nee’ moet verkopen aan huisartsen.” Het doel om ook meer overzicht in beschikbare wijkverpleging te bieden voor huisartsen sluit aan op de landelijke leidraad Herkenbare en Aanspreekbare Wijkverpleging.

Om zorg toegankelijk te houden, moet ook het gesprek worden aangegaan over noodzakelijke zorg en wenselijke zorg. Momenteel pakken de thuiszorgorganisaties regelmatig bepaalde (zorg)taken op die eigenlijk beter belegd kunnen worden bij andere zorg- of welzijnspartijen of misschien wel opgepakt kunnen worden door het netwerk van de cliënt zelf. Het is daarbij ook belangrijk om goed na te gaan of een aantal taken van de wijkverpleging wel zo noodzakelijk zijn om zelf uit te voeren: wil de cliënt bijvoorbeeld wel zelf elke dag douchen of hoeft dit niet per se iedere dag? En kunnen we ons blijven aanpassen aan het ritme van de cliënt (ochtend en avondzorg) of zou de mogelijkheid tot zorg in de middag verder onderzocht moeten worden? Het is daarbij van groot belang de omgeving van de cliënt meer en beter in te zetten. Thuiszorgorganisaties zouden het sociale netwerk kunnen begeleiden en advies bieden op de punten waar zij meer moeite mee hebben, waardoor ook deze groep sneller ingezet kan worden. Kortom, meer in- en overzicht op het gebied van overige initiatieven en werkzaamheden door zorg- en welzijnspartijen in de regio wordt erg ook gewenst.

Innovatie
Op het gebied van innovaties (diensten, ideeën of processen) merken organisaties grote onderlinge verschillen op. Voornamelijk voor de kleinere partijen is het niet altijd even gemakkelijk om op hetzelfde tempo bij te blijven bij alle technologische ontwikkelingen. De wens om op dit gebied met elkaar te kunnen sparren en kennis uit te wisselen wordt door alle partijen onderstreept.

Op 18 mei van 14:00-16:00 uur zal de derde bijeenkomst plaatsvinden in een locatie in Zoetermeer. Ben jij zorgprofessional of bestuurder bij een van de thuiszorgorganisaties die actief zijn in Zoetermeer en hebben wij elkaar nog niet weten te bereiken? We komen graag in contact! Dit kan door een mail te sturen naar m.dejong@gezondheidsregiozoetermeer.nl.