Op 15 februari dit jaar is de pilot met de REO-bedden (Regionaal Expertisecentrum Ouderen)  voor een kleine groep huisartsen gestart. Niet lang daarna, tegelijkertijd met de start van het Centraal Coordinatiepunt, is de pilot breder getrokken: alle verwijzers in de regio Zoetermeer kunnen patiënten doorsturen naar de REO-bedden. Tot nu toe zijn 12 patiënten opgenomen geweest. Wat hebben de REO-bedden de afgelopen maanden opgeleverd en wat zijn dingen die we gaan verbeteren voor het vervolg?

De REO-bedden zijn bedoeld voor kwetsbare ouderen die onnodig de SEH bezoeken of in het ziekenhuis worden opgenomen terwijl er geen sprake is van een ziekenhuisindicatie. Ook als het thuis eigenlijk niet meer gaat, kan een kwetsbare oudere gebruik maken van een REO-bed in plaats van het inregelen van extra zorg en ondersteuning thuis. Door middel van een intensieve multidisciplinaire screening wordt een zo goed mogelijk behandelplan met de patiënt opgesteld. Terugblikkend op de afgelopen maanden zien we dat het merendeel van de REO-patiënten tijdens hun opname weer goed op de rit kon worden gezet en na hun opname met een goed zorgbehandelplan weer terug naar huis is gegaan. Cliënten gaan zeer positief naar huis. In totaal zijn er vier patiënten na REO-opname doorverwezen naar de Geriatrische revalidatiezorg, GGZ of het ziekenhuis.

Een van de verwijzers beschrijft zijn ervaring met het doorverwijzen naar het REO:

(..) “Door de urineweginfectie was mevrouw verward en had ze een wankel evenwicht. Vanwege het valrisico kon ze eigenlijk niet thuis blijven, maar er was ook geen sprake van een ziekenhuisindicatie. Als er geen REO-bedden in Zoetermeer zouden zijn geweest, had ik de thuiszorg ingeschakeld en dagelijks contact gehouden. Dat was riskanter geweest voor mevrouw. Zij is kwetsbaar en het risico dat ze valt en haar heup breekt is groot. Tijdens de intensieve screening en observatie bleek er meer aan de hand.”

Wat hebben we kunnen voorkomen?
Uit de evaluatieformulieren ingevuld door huisartsen komt naar voren dat bij het niet bestaan van de REO-bedden, de verwijzers in een aantal gevallen de situatie thuis nog had aangekeken, eventueel met versterking van een specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Het risico op vallen of verergering van verward gedrag is met een doorverwijzing naar een REO-bed kunnen voorkomen. Ook geven verwijzers aan dat door de REO-bedden zowel onnodige directe als indirecte SEH-bezoeken en ziekenhuisopnames zijn voorkomen.

Verder aan de slag
Er is behoefte om de implementatie een vervolg te geven. Op 23 september jl. heeft de eerste evaluatie plaatsgevonden. Uit deze evaluatie blijkt dat huisartsen REO- cliënten in de acute of crisis fase insturen. Daarom blijven we werken aan het versterken van de bewustwording dat de REO-bedden er zijn en waar deze precies voor dienen, zowel voor huisartsen als voor praktijkondersteuners als patiënten en hun naasten. Het blijft belangrijk om crisisopnames voor te blijven. We streven naar een REO-opname in een pre-acute situatie.

Ook kijken we naar de criteria voor opname: sommige huisartsen geven aan dat deze te streng zijn. Het is daarnaast belangrijk om casuïstiek met elkaar te blijven delen waardoor een meer concreet beeld ontstaat voor welke patiënten de REO-bedden ingeschakeld kunnen worden. Tijdige signalering en het onder de radar blijven houden van met name 80-plussers is hierbij van groot belang. Als we cliënten eerder in beeld hebben en opgeven voor een REO-bed voorkomen we een crisissituatie. Met verbeterpunten gaan we de komende maanden, met elkaar, aan de slag. We gaan met verzekeraars in gesprek over verlenging van de pilot in 2022.