Update Zoetermeer 2025

De tijd vliegt als je bezig bent met het verbeteren van de gezondheid in Zoetermeer. Je knippert één keer met je ogen en het is alweer een jaar geleden dat we zijn gestart met de regionale visie en het programma Zoetermeer 2025. Daarmee bouwen we voort op de eerdere initiatieven in het licht van de Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. En er valt nog veel te verbeteren en doen. Dank voor jouw betrokkenheid en bijdrage aan een gezonde regio in Zoetermeer!

2020

Inspirerende tweedaagse

5&6 oktober

Ruim 90 zorg- en welzijnsprofessionals en bestuurders gingen online met elkaar in gesprek over de toekomst van de zorg en welzijn in Zoetermeer.

start MESO-pilot

15 oktober

Vanuit gezondheidscentrum Seghwaert in Zoetermeer start een landelijke pilot met een nieuwe zorgvorm voor ouderen. In de MESO-pilot krijgen kwetsbare ouderen extra ondersteuning om langer thuis te blijven wonen. MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialisme Ouderengeneeskunde en is een aanvulling op de huisartsenpraktijk.

Regiegroep

2020

Bestuurders van betrokken organisaties gaan samenwerken in een Regiegroep:

 • Zoetermeerse huisartsen en eerstelijnshulpverleners die ondersteund worden door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ);
 • Ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis;
 • GGZ-instellingen Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen;
 • LangeLand Ziekenhuis;
 • Gemeente Zoetermeer;
 • Zorgverzekeraars CZ en Menzis.

Werkgroepen

oktober, november en december 2020

Oktober, november en december: 6 werkgroepen werken in verschillende werksessies (etappes) aan doelstellingen, maatregelen en quick-wins op de onderwerpen:

 • Acute Verloskunde
 • Acute GGZ
 • Chronische zorg – COPD
 • Chronische zorg – Neurovasculair
 • Chronische zorg – Vasculair
 • Oncologische en palliatieve zorg

2021

Zorgthema’s van de toekomst

13 januari

De werkgroepen presenteerden de belangrijkste punten uit hun onderwerpen voor de zorg van de toekomst: acute zorg, chronische zorg en oncologische zorg.

Oplevering Stadsbeeld Zoetermeer

januari

Het stadsbeeld geeft inzicht in de huidige en toekomstige vraag naar zorg en welzijn. Het gaat in op bevolking, arbeidsmarkt, kosten en technologie, data en informatie.

Start REO-bedden

15 februari

De bedden zijn voor (kwetsbare) ouderen die tijdelijk ongeplande zorg nodig hebben. Daarmee creëren we een vangnet als het thuis even niet meer gaat en voorkomen we onnodige SEH-bezoeken en ziekenhuisopnames. De huisarts heeft hier vaak het vermoeden dat er meerdere oorzaken tegelijkertijd zijn. Tijdens een opname van meerdere dagen brengt een multidisciplinair team samen met de huisarts het zorgprobleem van de patiënt in kaart. Het doel is de (kwetsbare) oudere weer goed op de rit te zetten. Uit een eerste evaluatie is gebleken dat de criteria voor opname en de aanmeldprocedure nog niet altijd even helder zijn. Daaraan gaan we de komende weken werken.

Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht

februari

Zorgaanbieders in Zoetermeer gaan samen verbeteringen voor de gezondheidszorg in de regio oppakken.

Start Centraal Coördinatiepunt

15 maart

Verwijzers in Zoetermeer kunnen één telefoonnummer bellen als zij een ongepland tijdelijk verblijf voor een (kwetsbare) ouderen nodig hebben. Een team van transferverpleegkundigen denkt met hen mee en heeft inzicht in welke bedden beschikbaar zijn. Voor complexe casuïstiek is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor advies en ondersteuning. Het blijkt dat veel patiënten tussen wal en schip vallen: mensen die wel tijdelijk verblijf nodig hebben, maar voor wie we geen passende plek kunnen bieden in de regio. Daarmee helpen we huisartsen niet zoals we zouden willen. Het creëren van multifunctionele bedden in de regio is één van de initiatieven die moet bijdragen aan het optimaal ondersteunen van huisartsen in Zoetermeer.

Regionale visie op gezondheid, zorg en welzijn

april

Elke inwoner van Zoetermeer heeft recht op een zo gezond mogelijk leven. In deze visie schetsen we onze ambities voor een gezonde regio in Zoetermeer. Onze doelen? De zorg en welzijn voor inwoners van Zoetermeer verbeteren, dicht bij huis organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.

Aanvraag Preventiecoalitie ingediend

augustus

Doel van de Preventiecoalitie is om de gezondheid van inwoners van Zoetermeer met een laag sociaaleconomische status te verbeteren. En daarmee de vraag naar zorg en welzijn voorkomen. De aanvraag is een initiatief van de gemeente, GGD Haaglanden, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsorganisaties.

Start Verbouwing Integratie HAP & SEH

september

In Zoetermeer werken we aan een nieuw Centrum voor Acute Zorg met als doel de kwaliteit en bereikbaarheid van de spoedzorg te verbeteren. Onderdelen van dit centrum zijn op dit moment de Huisartsenpost (HAP), de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), het Regionale Expertisecentrum Ouderen (REO) en het Centraal Coördinatiepunt. De acute GGZ wordt hier op termijn aan toegevoegd.

2021 / 2022

We zijn nog maar net begonnen

De volgende 12 maanden gaan we werken aan:

Multifunctionele bedden

Het creëren van multifunctionele bedden. Bedden voor kortdurend verblijf met verschillende doelen zoals herstel na een operatie, herstel na een incident thuis, respijtzorg of observatie. Deze bedden zijn een pilot voor het Multifunctioneel beddenhuis.

Preventiecoalitie

Het vergroten van gezondheid en welzijn van inwoners met een lage sociaaleconomische status in de wijken Buytenwegh, Meerzicht en Oosterheem. Dat doen we door succesvolle initiatieven die aansluiten bij de behoefte van inwoners uit te breiden en op te schalen.

Regionale visie op chronische zorg

Hierbij richten we ons op de top 5 chronische aandoeningen: COPD, Vasculair – Diabetes, Neurovasculair, CVA en oncologische en palliatieve zorg. De eerste concrete projecten richten zich waarschijnlijk op het verplaatsen van nazorg van de tweede naar de eerste lijn.

Intensivering samenwerking SEH en HAP

In Zoetermeer werken we aan een nieuw Centrum voor Acute Zorg met als doel de kwaliteit en bereikbaarheid van de spoedzorg te verbeteren. Onderdelen van dit centrum zijn op dit moment de Huisartsenpost (HAP), de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), het Regionale Expertisecentrum Ouderen (REO) en het Centraal Coördinatiepunt. De acute GGZ wordt hier op termijn aan toegevoegd.

Zorgnetwerken

Het versterken van de bestaande zorgnetwerken en/of het opzetten van nieuwe zorgnetwerken.

Eerstelijns diagnostisch zorgpad

De huisarts kan als hoofdbehandelaar een patiënt naar een (verpleegkundig) specialist ouderengeneeskunde verwijzen. Deze zorgt er als medebehandelaar voor dat kwetsbare ouderen met ongedifferentieerde acute klachten snel gediagnosticeerd worden en de best passende (vervolg)zorg krijgt. Daarvoor wordt een standaard set aan diagnostiek ontwikkeld met scenario’s voor aanvullende onderzoeken. Bovendien zijn afspraken met diagnostiekafdelingen gemaakt over de snelheid van uitslagen. Het doel van dit zorgpad is onnodige SEH-bezoeken en ziekenhuisopnames verminderen, het versnellen van de doorlooptijd, geen overmatige diagnostiek en het zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek. De start van dit zorgpad is nog afhankelijk van financiering.

Regionale visie op digitalisering

Ontwikkelen van een regionale visie op digitalisering, inclusief agenda en prioritering en het ontwikkelen van een regionale ICT-architectuur / Regionale Zorgnetwerk Omgeving (ZNO) met als concrete projecten:

 • Gegevensuitwisseling huisarts, HAP en SEH;
 • E‐overdracht (VIPP-subsidieregeling InZicht voor de VVT sector);
 • Meedenkconsult: Verkenningen op de applicaties Prisma en Zorgdomein Teleconsult zodat deze optimaal kunnen worden ingezet in de regio.
 • EHealth: Het maken van een vervolgplan en scenario keuzes op het project ziektelastmeter en de samenwerking met Sananet. Daarna kan een gezamenlijke verkenning plaatsvinden op andere applicaties, zoals MiGuide voor diabetes. Verder moet de schaalbaarheid van EHealth in de regio en de bijdrage aan de betaalbaarheid van de zorg in Zoetermeer worden onderzocht.
 • De Gezondheidsverkeerstoren is hét digitale verzamelpunt van alle data en gegevens rondom zorg en welzijn voor de regio Zoetermeer. In 2021 en 2022 richten we ons op:
  – Capaciteitsmanagement: actueel inzicht (real time) in de beschikbare wijkverpleging en bedden in de regio.
  – Datamanagement: verdieping op wijkprofielen en updates en structureel inzicht voor het Stadsbeeld, monitoring van programmadoelstellingen en monitoring van de effecten van ingezette interventies en veranderingen

Inwonersparticipatie

We maken van de beweging naar een gezonde regio een beweging vóór en dóór inwoners. Zij krijgen een stem in de beweging en in de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer.

Anders financieren

We inventariseren knelpunten in financiering op de acute en chronische zorg en preventie en verkennen de opties en haarbaarheid van afgestemde contractering, bundled payments en domeinoverstijgende financiering (inclusief sociaal domein). Doel is een financieringsstructuur op te zetten die past bij een gezonde regio Zoetermeer en financieringsafspraken.