Op donderdag 1 juni vond er een eerste bijeenkomst plaats met 21 zorgprofessionals die samen 13 wijkverplegingsorganisaties vertegenwoordigen. Tijdens deze bijeenkomst keken we met elkaar naar een eerste opzet voor de missie en visie voor wijkverpleging in Zoetermeer. Ook maakten we een eerste selectie van kernwaarden die belangrijk zijn voor het opzetten van een samenwerking.

De wijkverpleging vervult een belangrijke rol in de eerstelijnszorg. Zij krijgen een unieke kijk achter de voordeur bij thuiswonende (kwetsbare) mensen en hebben de mogelijkheid om diverse factoren aan elkaar te verbinden. Ook spelen zij een belangrijke rol in het langer thuis kunnen blijven wonen van deze groep mensen. Door marktwerking is de wijkverpleging de afgelopen jaren versnipperd geraakt. Dit heeft onder meer geleid tot zo’n 50 aanbieders van wijkverpleging in Zoetermeer (incl. Benthuizen). Wijkverplegingsorganisaties geven aan dat zij de organisatie van zorg niet meer rondkrijgen en vaak niet kunnen voldoen aan de zorgvraag. Daarnaast kunnen verwijzers hun aanvragen niet altijd kwijt.

Kansen wijkverpleging

Om in de veranderende structuur van de zorg de belangen van de wijkverplegingsorganisaties en hun medewerkers te behartigen is bundeling van krachten noodzakelijk. Verschillende organisaties hebben het afgelopen jaar de wens uitgesproken om een coöperatie of samenwerkingsverband te willen starten voor wijkverpleging in Zoetermeer. Binnen een nog nader te bepalen samenwerkingsvorm, gaan wijkverplegingsorganisaties binnen Zoetermeer 2025 samenwerken om doelen te bereiken die ze zelfstandig niet of minder goed kunnen realiseren.

De kansen liggen onder andere in het effectiever inzetten van de beschikbare capaciteit om beter aan te sluiten op de zorgvraag van de cliënt, het organiseren van collectieve scholing en kennisuitwisseling en intercollegiale toetsing. Samen beschikken we over meer kennis, een groter netwerk en meer invloed op de keuzes die gemaakt worden over de ontwikkeling en de toekomst van de wijkverpleging in Zoetermeer. Met het opzetten van een coöperatie of samenwerkingsverband  volgen we de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wijkverpleging, zoals beschreven in de landelijke ‘Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’. De komende weken gaan met elkaar het projectplan verder vorm geven.